Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa 11)
Cập nhật lúc09:48, Thứ Tư, 23/10/2013 (GMT+7)

(HPĐT)- Sáng 22-10, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị cán bộ thành phố và thông báo đến các đồng chí cán bộ lãnh đạo thành phố về kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11).

Dự hội nghị có đồng chí Dương Anh Điền, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; bí thư, phó bí thư các quận, huyện và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp truyền đạt: Hội nghị Trung ương 8 (khóa 11) diễn ra từ ngày 30-9 đến ngày 9-10, tại Hà Nội. Trên tinh thần thẳng thắn, xem xét các vấn đề một cách khách quan, khoa học, hội nghị đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua, xác định quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2014 và hai năm 2014 - 2015. Hội nghị cũng thảo luận, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo về các nội dung: đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 9) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và một số vấn đề quan trọng khác liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng...

Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết: Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và nhấn mạnh mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế - xã hội trong 2 năm 2014 - 2015: tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và thực hiện 3 đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chấp hành Trung ương cho rằng cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, như: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng hợp lý; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; phát triển văn hóa xã hội và bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11).
Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11).

Quản lý tốt là tiền đề căn bản để dạy tốt và học tốt

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, Hội nghị Trung ương 8 thảo luận và  thống nhất ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong điều kiện thực hiện nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Mục tiêu của đổi mới lần này, Trung ương chỉ rõ, phải tạo chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả giáo dục-đào tạo; khắc phục cơ bản các yếu kém kéo dài đang gây bức xúc trong xã hội. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất nước; có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân, sống tốt và làm việc hiệu quả, thực học, thực nghiệp. Xây dựng nền giáo dục mở, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng. Hệ thống giáo dục được chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế; giữ vững định hướng XHCN và mang đậm bản sắc dân tộc.

Dự thảo sửa đổi

Hiến pháp đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra

Ban Chấp hành Trung ương dành nhiều thời gian thảo luận một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau và góp ý cụ thể vào từng chương, điều và toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Trung ương hoan nghênh và cảm ơn đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, trong thời gian qua, tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp hoàn chỉnh Dự thảo. Đồng thời hoan nghênh, đánh giá cao các đại biểu Quốc hội phát huy vai trò và trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Ghi nhận, biểu dương Ủy ban dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các cơ quan chức năng khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp, phân tích, tiếp thu, giải trình một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau để hoàn thiện Dự thảo. Trung ương cho rằng, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này cơ bản được hoàn chỉnh cả về nội dung lẫn kỹ thuật văn bản, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Ngay sau Hội nghị này, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và các cơ quan chức năng khẩn trương tiếp thu ý kiến của Trung ương hoàn chỉnh toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13.

Thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội 12 của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương thảo luận và thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội 12 của Đảng, gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Khi xem xét, quyết định thành lập các Tiểu ban, Trung ương thảo luận, cho ý kiến điều chỉnh về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự cụ thể của từng tiểu ban; coi đây là công việc khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Đại hội 12 của Đảng.

Sau khi thông báo những nội dung cơ bản kết quả hội nghị Trung ương 8 (khóa 11), đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu mỗi cấp ủy Đảng, từng cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm vững nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, địa phương; khắc phục tình trạng sao chép máy móc hoặc triển khai thiếu đồng bộ, thiếu toàn diện. Qua đó, góp phần ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, giữ vững định hướng phát triển của thành phố và đất nước.

-->