Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
Cập nhật lúc08:55, Thứ Sáu, 07/06/2013 (GMT+7)

Nghị quyết tập trung đánh những kết quả quan trọng của công tác dân vận đạt được kể từ khi có Đảng lãnh đạo, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và yêu cầu đặt ra đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Nghị quyết xác định mục tiêu tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Để thực hiện mục tiêu này, Nghị quyết xác định 7 nhóm giải pháp chủ yếu: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường, đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình CNH-HĐH, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền và an ninh chính trị...