Kỷ niệm lần thứ 142 ngày sinh của V.I. Lê-nin (22-4)
Cán bộ, đảng viên luôn rèn luyện nhân cách, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng
Cập nhật lúc09:24, Chủ Nhật, 22/04/2012 (GMT+7)

 

Hôm nay 22-4, nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới kỷ niệm lần thứ 142 ngày sinh của V.I. Lê-nin, người thầy của cách mạng vô sản trên toàn thế giới.


V.I.Lenin với Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại
V.I.Lenin với Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

 

Với hoạt động khoa học và thực tiễn phong phú trong hơn 30 năm làm cách mạng, Lê-nin vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết cách mạng do Mác-Ăng-ghen sáng lập lên tầm cao mới mà đỉnh cao là thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra kỷ nguyên mới cho loài người. Một sự thật hùng hồn không thể bác bỏ là Lê-nin cũng đã chuẩn bị cả về tư tưởng chính trị và lý luận giúp nhân dân Nga đánh bại chủ nghĩa phát-xít và nhân dân các dân tộc bị áp bức nổi dậy giành lại chính quyền, đánh dấu sự ra đời của một loạt nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Lê-nin nhấn mạnh: giành được chính quyền đã khó, giữ chính quyền lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, Người đặc biệt quan tâm đến vai trò, tư cách đạo đức của cán bộ, đảng viên của đảng cầm quyền với yêu cầu phải phấn đấu, rèn luyện trong thực tiễn hoạt động cách mạng, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thù trong giặc ngoài. Người chỉ rõ: “Trước hết, người cán bộ, đảng viên Đảng cộng sản phải là người có giác ngộ về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, trung thành vô hạn với chủ nghĩa Mác, với sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp của giai cấp vô sản, vì hạnh phúc của nhân dân lao động”. Đây được coi như lời thề danh dự của cán bộ, đảng viên để suốt đời “trung với Đảng, hiếu với dân”.

Người cũng dạy: “Khi Đảng lãnh đạo nhân dân giành lại chính quyền và Đảng trở thành đảng cầm quyền, mỗi người cán bộ, đảng viên cần không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, trung thành với lý tưởng cộng sản, chấp hành đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước Xô Viết”. Với trọng trách được giao quản lý đất nước, quản lý xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên phải biết tự mình làm gương cho quần chúng lao động thấy một mẫu mực về lòng trung thành đối với lợi ích của những người lao động, hết lòng hết sức phục vụ giai cấp vô sản, phục vụ nhân dân lao động trong nước và ủng hộ mạnh mẽ phong trào cách mạng vô sản trên thế giới. Do đó, mỗi đảng viên có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nắm vững lý luận, quy luật vận động của xã hội để vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn nhiệm vụ.

Lê-nin xác định, Đảng mạnh là nhờ có tổ chức mạnh, tính tổ chức và kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh, chặt chẽ. Cán bộ, đảng viên luôn quan hệ mật thiết với quần chúng, tôn trọng quyền làm chủ của mọi người, chăm lo lợi ích của nhân dân, phát huy năng lực và trí tuệ, tìm kiếm, trọng dụng và đề bạt nhân tài trong quần chúng vào các cương vị lãnh đạo, quản lý nhà nước. Như vậy, chỉ có thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng giao, qua hoạt động trong tổ chức đảng và chỉ khi “tắm mình trong phong trào quần chúng, sử dụng vũ khí tự phê bình và phê bình", người cán bộ, đảng viên mới trưởng thành, được rèn luyện nhân cách, hình thành giá trị đạo đức và phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ cộng sản. Song để sống trong lòng quần chúng, cán bộ, đảng viên phải là người của quần chúng, vì quần chúng và phục vụ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, được thể hiện qua sự gần gũi, sâu sát, kề vai, sát cánh với nhân dân.

Để có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực đem lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân, xây dựng quốc gia lớn mạnh, trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng phải kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tệ quan liêu, tham nhũng, kiên quyết chống hiện tượng không dứt khoát, không rành mạch về nhiệm vụ được giao. Đảng phải xây dựng những con người của bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự gương mẫu và vững mạnh, nắm vững quan điểm “quyền lực của cán bộ thực chất là quyền lực của giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Nhân dân trao cho cán bộ sử dụng quyền lực Nhà nước để quản lý, tổ chức xây dựng xã hội mới, để phục vụ nhân dân. Cán bộ phải chịu trách nhiệm về vận mệnh phát triển của dân tộc, sự phồn vinh của đất nước, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân”.

Những người cộng sản Việt Nam kỷ niệm lần thứ 142 ngày sinh của Lê-nin vĩ đại đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng nhằm tạo những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH, với mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng  hiện đại.

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy sâu sắc của Lê-nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư cách, đạo đức của đảng viên, mỗi cán bộ, đảng viên càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò và trách nhiệm đối với Đảng, nhân dân, nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, với tinh thần cầu thị, xây dựng, quyết tâm khắc phục khuyết điểm hạn chế, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng trở thành những cán bộ công bộc của dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, để Đảng của chúng ta thực sự lớn mạnh, đủ sức và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách và đi đến thắng lợi cuối cùng.

Hoàng Dũng tổng hợp

Ý kiến của bạn
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung