65 năm tuyên giáo Hải Phòng: Một chặng đường truyền ngọn lửa thiêng
Cập nhật lúc08:45, Thứ Sáu, 23/03/2012 (GMT+7)

 

Trong dòng chảy của lịch sử 82 năm qua dưới dự lãnh đạo của Đảng ta,  kể từ ngày 1-8-1930, công tác tuyên giáo đã phát triển cùng với sự phát triển lớn mạnh của Đảng, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua các thời kỳ, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo đã đạt được những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào. Hải Phòng là một trong số ít các địa phương được đón nhận luồng sinh khí mới của cách mạng, nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm của phong trào cách mạng cả nước. Nhìn lại chặng đường vẻ vang 65 năm qua, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố phấn khởi và tự hào vì ở bất cứ giai đoạn nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trong bối cảnh Ðảng lãnh đạo nhân dân ta bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, tháng 3 năm 1947, Ban Tuyên huấn Liên Tỉnh ủy Hải - Kiến ra đời (tiền thân của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng ngày nay). Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng: đánh dấu sự ra đời của một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức làm công tác chính trị - tư tưởng của Ðảng từ trung ương đến cơ sở. Ngay từ khi thành lập, Ban Tuyên huấn Liên Tỉnh ủy Hải - Kiến do đồng chí Hoàng Bình làm Trưởng ban và ba cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, huấn luyện, học tập và Tiểu ban ấn loát. Ngày 16-8-1947, Thường vụ Liên Tỉnh ủy họp, quyết định phân công một uỷ viên thường vụ phụ trách công tác tuyên huấn, lập thêm Tiểu ban huấn luyện thuộc Ban Tuyên huấn. Tại hội nghị ngày 28-8-1947, Thường vụ Liên Tỉnh ủy bàn kiện toàn, bổ sung cán bộ cho Ban. Ðầu năm 1948, tổ chức của Ban được mở rộng, gồm các tiểu ban: Huấn luyện, Biên tập và sưu tầm tài liệu, ấn loát, đánh máy (sau đó thành lập một cơ sở in li-tô). Số lượng cán bộ và nhân viên được tăng cường. Tháng 1-1949, Liên tỉnh Hải - Kiến tách thành tỉnh Kiến An và thành phố Hải Phòng. Ban Tuyên huấn cũng tách thành hai Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Kiến An và Ban Tuyên huấn Thành ủy Hải Phòng. Các huyện ủy (những năm 1951-1952, thêm 3 Quận ủy Bạch Ðằng, Cửa Cấm, Ngô Quyền) cũng từng bước hình thành bộ phận tuyên huấn, các đồng chí bí thư cấp ủy, từ huyện ủy đến các chi bộ trực tiếp phụ trách công tác tuyên huấn. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cán bộ tuyên huấn các cấp ủy đã không quản gian khổ, hy sinh để xây dựng cơ sở, tuyên truyền, động viên toàn dân đánh giặc. Cán bộ tuyên huấn vừa cầm súng vừa cầm bút, nhịn đói nhịn khát, nằm hầm ngủ bụi để thực thi nhiệm vụ.


Trao giải Hội thi báo cáo viên giỏi truyền đạt Nghị quyết của Đảng do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.
Trao giải Hội thi báo cáo viên giỏi truyền đạt Nghị quyết của Đảng do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.

 

Từ ngày giải phóng thành phố (tháng 5-1955) đến năm 1961, Ban Nghiên cứu Lịch sử Ðảng Thành ủy được thành lập; Ban Tuyên huấn các huyện ủy, sau đó là Đảng ủy khu phố (từ tháng 7/1961) chính thức thành lập. Tháng 12-1963, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Kiến An và Ban Tuyên huấn Thành ủy Hải Phòng hợp nhất thành Ban Tuyên huấn Thành ủy Hải Phòng. Những năm vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chuyên viên thực hiện chủ trương của Ban tỏa về bến cảng, xưởng máy, đồng ruộng, bệnh viện, trường học, trận địa, động viên, cổ vũ quân dân thành phố đẩy mạnh sản xuất, kiên cường chiến đấu đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại và phong tỏa của đế quốc Mỹ, dốc sức chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hoá, tuyên truyền trên các lĩnh vực, trong các loại hình của công tác tuyên giáo đã chiến đấu dũng cảm, xả thân vì nước, anh dũng hy sinh ở những nơi mũi nhọn, nóng bỏng nhất với tư thế của người chiến sĩ - tuyên huấn.

Trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bằng bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết, những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố tiếp nối truyền thống cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, mang ngọn lửa niềm tin vào lý tưởng cách mạng truyền bá trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi tiềm năng, trí tuệ con người Hải Phòng.

Trải qua 65 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn cách mạng, có những tên gọi khác nhau, có sự thay đổi, điều chỉnh, bổ sung và từng bước hoàn chỉnh, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, Ban Tuyên giáo Thành uỷ và ngành Tuyên giáo thành phố đã là hạt nhân quan trọng trong công tác tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ thành phố.

 Từ thực tiễn sinh động và phong phú của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và ngành Tuyên giáo thành phố qua 65 năm, có thể rút ra một số bài học chủ yếu:

Một là, công tác tuyên giáo của Đảng thực chất là công tác định hướng và giáo dục chính trị, tư tưởng, đưa lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên, cho toàn thể nhân dân trong mọi tình huống, nhất là lúc thử thách khốc liệt. Chính vì vậy, bảo đảm cho công tác tuyên giáo đúng hướng thì sự kiên định lý tưởng, bảo vệ sự “chân chính, chắc chắn, cách mệnh nhất” của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khắc phục tính giáo điều, rập khuôn, máy móc có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm tính đảng, tính cách mạng và tính khoa học cho chất lượng tham mưu. Đồng thời, thực tiễn 65 năm qua chỉ ra rằng, kiên định phải đi liền với sáng tạo và phát triển. Sáng tạo và phát triển chính là để củng cố cho sự kiên định, làm cho nó vững chắc hơn, có sức thuyết phục hơn và gắn bó với thực tiễn đang vận động, sự kiên định, tính khoa học và tính sáng tạo luôn luôn thống nhất. Đó là ngọn lửa thiêng mà Đảng và Bác Hồ đã trao cho người cán bộ tuyên giáo. Công tác tuyên giáo phải làm cho tinh thần cách mạng chân chính của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thẩm thấu, hình thành lý tưởng cách mạng, tạo niềm tin, thôi thúc đảng viên và quần chúng nhân dân theo Đảng, theo Bác Hồ để giành, giữ nền độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hai là, công tác tuyên giáo được vận hành theo một quy trình chặt chẽ, trước hết là tham mưu cho các cấp uỷ Đảng ban hành nghị quyết, chỉ thị…trên cơ sở đó giúp cấp trên tổ chức triển khai, đưa nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống. Thực tiễn cho thấy nếu không phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị (trong đó vai trò của các cấp uỷ Đảng đặc biệt quan trọng), làm hạt nhân cho sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong việc triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng thì hiệu quả công tác tuyên giáo sẽ không đáp ứng được yêu cầu.

Ba là, để đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, một trong những nhiệm vụ quan trọng của người cán bộ tuyên giáo và công tác tuyên giáo là phải nhanh nhạy nắm bắt chính xác diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời đề xuất với cấp trên những giải pháp định hướng tư tưởng chính trị.

Bốn là, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng chính trị là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo, đặc biệt là định hướng và hướng dẫn nhân dân đấu tranh chống lại các thủ đoạn xảo quyệt, các luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, những tư tưởng, quan điểm sai trái của bọn cơ hội chính trị, bọn phản động trong nước và nước ngoài chống phá cách mạng nước ta. Vì vậy, phải bám sát thực tiễn, nghiên cứu, phân tích đúng tình hình trong từng thời gian, thời điểm thì mới có thể đề ra được phương hướng, nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng đúng, làm thất bại các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh tư tưởng chính trị.

Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới, trước hết phải làm tốt công tác nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai đồng bộ các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo một cách bài bản, có chất lượng, hiệu quả cao với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp hơn.

Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sự sắc bén và tính thuyết phục. Hướng mạnh về cơ sở, tăng cường công tác thông tin hai chiều để nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống góp phần bảo đảm an ninh tư tưởng và thực hiện tốt an sinh xã hội...

Thứ hai, tham mưu cho Thành uỷ và các cấp uỷ củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp; xây dựng đội ngũ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định và tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, đồng thời có trình độ chuyên môn giỏi; có khả năng về công tác tuyên truyền miệng và đối thoại.

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tư tưởng trong hoạt động báo chí và xuất bản; tích cực đấu tranh, phê phán  những biểu hiện tiêu cực, những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.

Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Mọi hoạt động phải góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh./.

NGUYỄN HỮU DOÃN

Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ,

 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ 

Ý kiến của bạn
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung