Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
Cập nhật lúc08:18, Thứ Hai, 13/02/2012 (GMT+7)

Ngày 12-2, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành Kế hoạch số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 10-2-2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; Căn cứ Kết luận số 02-KL/TU ngày 7-2-2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng;

Ban Thường vụ Thành uỷ thống nhất nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; bám sát các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 10-2-2012 của Văn phòng Chính phủ và của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Kết luận số 02-KL/TU ngày 7-2-2012.

- Sử dụng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Thành uỷ, sự điều hành của Uỷ ban nhân dân thành phố, đảm bảo nhanh gọn, chính xác, khách quan, chủ động tranh thủ sự hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Trung ương, không để phát sinh những sai sót mới, sớm ổn định tình hình ở địa phương huyện Tiên Lãng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Quá trình tổ chức thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ phải gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, đồng thời phát huy thành tựu to lớn và truyền thống tốt đẹp của thành phố Hải Phòng, huyện Tiên Lãng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012.

- Việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ phải hoàn thành trước ngày 31-3-2012.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố:

- Chỉ đạo thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn. Xử lý các vi phạm về sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn theo đúng các quy định của pháp luật và làm thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai.

- Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về việc:

+ Chấp thuận đề nghị cưỡng chế thu hồi đất không đúng pháp luật của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng.

+ Khi vụ việc xảy ra chậm chỉ đạo làm rõ đúng sai và trách nhiệm của tập thể, cá nhân; báo cáo chưa đầy đủ - nghiêm túc với Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ gây bức xúc trong dư luận.

- Chỉ đạo Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân thành phố giao tại Công văn số 4778/UBND-ĐC ngày 17-8-2011 về việc hướng dẫn Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng thực hiện việc cưỡng chế đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố kiểm điểm việc theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện Công văn số 4778/UBND-ĐC ngày 17-8-2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố; việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng theo quy định.

- Chỉ đạo các ngành chức năng và các quận, huyện rà soát đánh giá hiện trạng tình hình quản lý sử dụng diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng quỹ đất này theo quy định của pháp luật, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

2. Đảng uỷ Công an thành phố:

 - Chỉ đạo nhanh chóng điều tra để đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật việc phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.

- Chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của Công an huyện Tiên Lãng về việc không tham mưu tốt cho Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng; không nắm chắc tình hình; xử lý tình huống không tốt để gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Đảng uỷ Công an thành phố, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố:

 Khẩn trương đưa vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng.

4. Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng:

- Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

- Chỉ đạo việc đình chỉ công tác đối với cán bộ và chỉ đạo Đảng uỷ xã Vinh Quang kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến vụ phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện, sớm ổn định tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân địa phương.

5. Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố:

 Xin ý kiến của Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao về việc chỉ đạo Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng nghiêm túc kiểm điểm việc xét xử đối với vụ việc này.

6. Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố:

 Xin ý kiến của Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm về việc kiểm sát đối với việc xét xử vụ việc này.

7. Đảng uỷ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố:

 Chỉ đạo kiểm điểm Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng về việc không tham mưu tốt cho Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng trong việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất; tự ý điều động lực lượng không báo cáo xin phép cấp trên theo quy định, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng uỷ Quân khu III.

8. Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông:

 Kiểm điểm về việc tham mưu cho Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố việc tổ chức cung cấp thông tin và định hướng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Ban Thường vụ Thành uỷ:

Nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trước Đảng bộ và nhân dân thành phố; tự kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc toàn diện, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xảy ra vụ việc này và chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để xảy ra vụ việc tương tự. Sớm ổn định tình hình mọi mặt của huyện Tiên Lãng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP và Kết luận số 02-KL/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Trong quá trình thực hiện, các tổ chức đảng, các cơ quan được giao trách nhiệm nêu trên phải thường xuyên báo cáo tình hình, xin ý kiến chỉ đạo của tập thể Thường trực Thành uỷ.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố thường xuyên nghe và cho ý kiến chỉ đạo quá trình tổ chức thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ; trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật, Công an, Quân đội, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nội dung nêu tại kế hoạch này.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ thường xuyên nắm chắc dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, chủ động kịp thời thông tin định hướng dư luận về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo báo cáo kịp thời Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

3. Phân công đồng chí Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, Bí thư Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện các nội dung công việc nêu tại kế hoạch này.

4. Phân công đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì, cùng đồng chí Phạm Thuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ phụ trách Đảng bộ huyện Tiên Lãng chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng thực hiện các nội dung công việc nêu tại kế hoạch này.

Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy căn cứ Điều lệ Đảng có hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc kiểm điểm tổ chức và các cá nhân theo quy định, Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị phương án cán bộ thay thế theo phân cấp khi có yêu cầu.

5. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thành phố chủ động, tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 02-KL/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về vụ việc này.

Giao Văn phòng Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành uỷ, Uỷ ban kiểm tra thành uỷ theo dõi, đôn đốc, báo cáo kịp thời với Thường trực Thành uỷ việc thực hiện kế hoạch

Ý kiến của bạn
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung