Nghị quyết về mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Cập nhật lúc 11:18, Thứ Sáu, 17/12/2010 (GMT+7)

(Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND, ngày 9-12-2010 của HĐND thành phố Hải Phòng)

HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHOÁ 13, KỲ HỌP THỨ 19
(Từ ngày 7 đến 9 - 12 -2010)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17-4-2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 1-3-2007 của Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội - Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38//2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 70 /TTr-TTHĐND ngày 3-12-2010 của UBND thành phố, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

1. Mức phụ cấp hàng tháng

a)Trưởng ban: 300.000 đồng/người/tháng.

b) Phó Trưởng ban: 250.000 đòng/người/tháng.

c) Tổ trưởng: 225.000 đồng/người/tháng.

d) Tỏ viên: 200.000 đồng/người/tháng.

đ) Khuyến khích bố trí kiêm nhiệm đối với các chức danh bảo vệ dân phố; trường hợp kiêm nhiệm được hưởng thêm 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

2. Nguồn kinh phí được cân đối vào ngân sách các phường, thị trấn, thực hiện chi trả theo phân cấp.

Điều 2. Giao UBND thành phố;

1. Tổ chức thực hiện chế độ phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố từ ngày 1-1-211, báo cáo HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến khi cần có sự thay đổi về mức phụ cấp theo quy định.

2. Xây dựng Đề án huy động, quản lý và sử dụng Quỹ an ninh trật tự theo quy định để bổ sung nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động của bảo vệ dân phố.

3. Xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về việc tính mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố bằng hệ số theo mức lương tối thiểu chung, trình HĐND thành phố.

Điều 3. 

1. Uỷ quyền Thường trực HĐND thành phố cho ý kiến khi UBND thành phố trình thay đổi mức phụ cấp và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết ngày được HĐND thành phố khóa 13, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 9-12-2010.

 

 CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thuận đã ký 

Ý kiến của bạn
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung